71267.jpg

Ansvarsfull placering är bra business

28.11.2019 kl. 11:36
– Det kan finnas mer än god vinst i placeringar, säger ekonomie magister Magdalena Lönnroth, nyinvald i SFV:s kapitalförvaltningsråd och expert på ansvarsfull placering.

Text Christine Skogman ~ Foto Rabbe Sandelin

Magdalena Lönnroth började intressera sig för ansvarsfull placering redan under studierna vid Hanken. I dag jobbar hon som portfölj­förvaltare och chef för ansvars­full placering vid Kyrkans pensions­fond, och som ny medlem i SFV:s kapital­­-
förvaltningsråd bidrar hon med kunskap inom ämnet. Men vad är ansvars­full placering? 

Enligt Magdalena handlar ansvarsfull placering om att ta in etik och hållbarhet som viktiga aspekter i valet av placeringsobjekt. Förutom att man säkerställer en bra avkastning, kontrollerar man placerings­riskerna effektivt genom att ta med ESG-aspekterna.  

– ESG-aspekterna (Environmental, Social and Governance) är frågor i anslutning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed. I praktiken är det principer för hur ett bolag och dess verksamhet ska styras på ett håll­bart sätt. Genom att se på ett bolag ur ESG-aspekterna kan man bedöma ett företags förmåga att hantera risker och möjligheter relaterade till hållbar affärs­verksamhet.

”För en förening som SFV, som är en långsiktig placerare, gäller det att utgå från föreningens värdegrund och ta in ansvarsfull placeringsverksamhet redan på strateginivå.” 

Ansvarsfull företagsverksamhet kan till exempel handla om att iaktta de internationella normerna som FN fastslagit, respektera de mänskliga rättigheterna och ta hänsyn till klimat­förändringen genom att se över kol­dioxid­utsläppet. Klimatförändringen har ingen råd att förbise längre.

Som placerare kan man arbeta med ansvarsfull placering på många olika sätt. Det kan till exempel handla om att föra en aktiv dialog med företag, vilket kräver mycket resurser. Men det kan också handla om att anlita förvaltare som tar med ESG-aspekterna vid val av placering. 

– För en förening som SFV, som är en långsiktig placerare, gäller det att utgå från föreningens värdegrund och ta in ansvarsfull placeringsverksamhet redan på strateginivå. Målsättningen är förstås en god avkastning, vilket integrering av ESG-aspekterna kan bidra till. 

Magdalena har varit i branschen i över tio års tid. Mycket har hänt under den tiden.

– Utvecklingen de senaste åren har varit accelererande. Det senaste är något vi kallar Impact investing. Det handlar om att man vill påverka till exempel miljön eller samhället genom sina investeringar. 

Magdalena nämner mikrokredit­fonder som ett exempel på Impact investing. Det är  fonder som ger god avkastning, men som också bidrar med en samhällelig nytta. Genom en mikrokredit kan till exempel en kvinna i tredje världen få ett lån för att köpa en symaskin och på så sätt starta en småskalig företagsverksamhet. Det hjälper henne och hennes familj ur fattigdom.

Även ökad mätbarhet och rappor­tering är just nu väldigt viktigt. 

– Som placerare vill du se konkreta resultat av vad din investering lett till, och då är det inte bara eventuell vinst vi talar om.


Texten ingick i SFV-magasinet 3-2019

Intervjun med Erik Palmén

SFV:s kapitalförvaltningsråd