Mål 4: SFV vill genom den fria bildningen uppnå ett starkare engagemang och en djupare bildning, för att skapa en positiv förändring som motkraft till samhälleliga utmaningar. Det kan handla om:

 

a) kunskapsdrivet fokus på social, kulturell och ekologisk hållbarhet.
Målbeskrivning
En hållbar framtid byggs på kunskap, bildning och engagemang. Genom lärandeaktiviteter, som till exempel bildnings- och kunskapshöjande verksamhet kan vi motverka, få större kunskap om och jobba för en positiv förändring kring hållbarhetsutmaningen. 
b) ökad delaktighet, inkludering och engagemang i nyskapande verksamhet.
Målbeskrivning

I ett samhälle där delaktighet, inkludering och ett starkt engagemang råder finns det större förutsättningar och ökad benägenhet att framgångsrikt hantera de samhälleliga utmaningarna och globala trenderna. Experimenterande verksamhet som ger nya perspektiv och angreppssätt, samt verksamhet som fördjupar och förnyar engagemang och delaktighet, bidrar till ett positivt samhällsbygge. Det kan också handla om att sprida beprövade modeller som bevisligen ökar engagemanget. 

 

c) att stärka demokratin och motverka polarisering.
Målbeskrivning

Genom verksamhet som lyfter och synliggör värdet av demokratin, kan vi stärka den och arbeta för minskad polarisering. Det kan handla till exempel om experimentell verksamhet eller spridandet av olika verksamhetsmodeller.  

d) att nå ut till och engagera nya målgrupper.
Målbeskrivning
Genom att aktivt arbeta för att nå personer som idag saknar sociala sammanhang och engagemang stärker vi både individer och samhällsaktörer. Det kan vara frågan om verksamheter som når nya målgrupper, såsom nyfinländare, unga och äldre samt grupper som riskerar att marginaliseras. Verksamheten kan vara uppsökande, experimentell eller sprida kunskap om verksamhetsmodeller.   
e) att främja digital inkludering och medverkan.
Målbeskrivning

Genom verksamhet som stödjer och möjliggör digital delaktighet för alla i samhället, men speciellt för målgrupper som upplever den digitala utveckling som utmanande, minskar vi risken för utanförskap. Det kan handla om att sprida kunskap eller utveckla modeller för lärande.

Bakgrundsinformation om målet
Målbeskrivning

Polariseringen i dagens samhälle är ett hot mot demokratin, samt bidrar till marginalisering, ensamhet och distansering. Dessutom befinner vi oss i en klimat- och miljökris. Bildning kan skapa förståelse, trygghet och sammanhang i en komplex tid och i ett samhälle som förändras i snabb takt.

Aktörer inom fria bildningen och föreningslivet, samt aktörer vars verksamhet riktar sig till allmänheten, kan fungera som kunskapsförmedlare och förnyare. Verksamheten kan motverka och förebygga de samhälleliga utmaningar som uppstår till följd av globala trender. Föreningslivet och aktörer inom fria bildningen har dessutom en människonära verksamhet, en flexibilitet och möjlighet att agera snabbt.

Målet är att fria bildningens verksamhet är inkluderande och jämlik. Verksamheten, som inkluderar nutids- och framtidskompetenser med fokus på lärande, är reflekterande, tar avstamp i utmaningar eller möjligheter, och har en riktning och ett mål. Dessutom stöder verksamheten den livslånga bildningsvägen där ett livslångt lärande i olika sammanhang ses som berikande. 

Ansök om bidrag

 

Har du frågor om SFV:s mål? Ta gärna kontakt med Anna-Karin Öhman, sektorsansvarig för fri bildning. 


Vill du istället söka bidrag från SFV:s studiecentral? 

Till studiecentralen


 

Anna-Karin Öhman
sektorsansvarig, fri bildning
och rektor, SFV:s studiecentral
050 342 1890
anna-karin.ohman@sfv.fi

Aktuella SFV-projekt inom fria bildningen