Årsredovisningar

(SFV:s verksamhetsberättelse med kanslichefens översikt och förteckningar publiceras i SFV:s årsbok SFV-kalendern)

Bokslut 2023 (pdf)

 

Bokslut 2022 (pdf)

Bokslut 2021 (pdf)

Bokslut 2020 (pdf)

Bokslut 2019 (pdf)

Bokslut 2018 (pdf)

Bokslut 2017 (pdf)

Bokslut 2016 (pdf)

Bokslut 2015 (pdf)

Bokslut 2014 (pdf)

 

SFV:s utdelning 2023

Beviljat totalt

2228403

A. Utbildning

995506

Högre välbefinnande inom utbildningen 280626
Förstärkning av hållbart ledarskap i utbildningsanstalterna 17600
Organisations- och verksamhetsmodeller som stöder kollegialt stöd och goda arbetsgemenskaper 70600
Pedagogiska arbetsmetoder som stöder individanpassade lärprocesser och som sporrar individen att fullt utnyttja sin egen potential att lära 650
Utvecklade exekutiva färdigheter bland barn, elever, studerande och lärare som stöder välmående s.s resiliens, självstyrning och självförmåga samt studieteknik 95598
Ökade kunskaper hos undervisningspersonalen om faktorer som stödjer välbefinnande och motverkar illamående, mobbning och utanförskap bland barn och unga 96178
Jämlikhet i utbildningen 417764
Pedagogiska arbetsmetoder som stöder individanpassade lärprocesser och som sporrar individen att fullt utnyttja sin egen potential att lära 165036
Utvecklade exekutiva färdigheter bland barn, elever, studerande och lärare som stöder välmående s.s resiliens, självstyrning och självförmåga samt studieteknik 30000
Utvecklande av lärandeanalytik som stöd stöd för differentiering, personlig handledning och utvecklingen av elevernas metakognitiva färdigheter 1000
Utvecklande av stöd som motverkar de skillnader i förutsättningarna att lära som socioekonomisk bakgrund, etnicitet, genus, funktionsvariationer eller livssituationer kan ge upphov till 88728
Ökade kunskaper hos undervisningspersonalen om faktorer som stödjer välbefinnande och motverkar illamående, mobbning och utanförskap bland barn och unga 133000
Ökat intresse för, kunnande om och mångfald inom konst och kultur 197760
Kompetensutveckling som stärker lärarnas undervisning i konstämnen eller stärker integrering av konstämnen i andra ämnen 3800
Kulturupplevelser för barn och unga med koppling till lärande processer 136430
Ökat samarbete mellan den grundläggande konstundervisningen och läroinrättningar 9630
Ökat samarbete mellan kulturaktörer, bibliotek och läroinrättningar 47900
Övrig utbildning 99356
Läromedel 50000
Elevstipendier 29350
Utbytesstudier 850
Läs-och skrivfärdigheter 8000
Undersökning 11156

B. Fri bildning

447665

Aktörer inom tredje sektorn och fria bildningen stärker engagemanget och fördjupar bildningen i samhället 447665
Att främja digital inkludering och medverkan 42000
Att nå ut till och engagera nya målgrupper 21680
Att stärka demokratin och motverka polarisering 62550
Kunskapsdrivet fokus på social, kulturell och ekologisk hållbarhet 130790
Ökad delaktighet, inkludering och engagemang i nyskapande verksamhet 154900
Elevstipendier 12000
Verksamhet 23745

C. Studieunderstöd

100000

Studiebidrag till studerande inom tredje stadiet 100000

D. Övriga finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden

685232

Pris 103500
Tävlingar 20000
Kulturverksamhet 363653
Tankesmedja 110000
Tvåspråkighet 30000
Bildning 57679

Totalsumma

2228403


2023: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)

2022: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)

2021: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)

2020: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)

2019: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)

2018: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)

2017: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)

2016: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)

2015: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)


Mätningar, undersökningar, utvärderingar
beställda av SFV

Effekten av SFV:s verksamhet och bidrag 2019-2021 (Aula Reserch, 2022)

Samspelets regler (Cupore, 2021). Forskningen gjordes på uppdrag av SFV, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder.

Effekten av SFV:s bidrag 2017-2019 (Aula Reserach, 2020)

Sammanfattning av utvärderingen av "Aniara - fragment ur tid och rum", (Kaisa Kepsu, 2020).

Intressentundersökning (Miltton, 2019)