Utmärkelser

Pris och medaljer

Med pris och medaljer belönar SFV betydande insatser inom bildning och kultur. Genom utmärkelserna främjar vi en bred syn på bildning och kultur där både tradition och innovation beaktas, samt bidrar till ökad förståelse för det svenska i Finland.

Prisen (förutom Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset) och medaljerna delas årligen ut på SFV:s vår- och utdelningsfest i mars-april.


Folkbildningspriset

Folkbildningspriset på 15 000 euro instiftades 1942 på initiativ av skolrådet John Österholm och bar tidigare benämningen ”Priset till folkbildningens trotjänare”.

Kulturpriset

SFV:s kulturpris på 15 000 euro utgår ur Signe och Ane Gyllenbergs fond. Priset instiftades 1965. Det ges "för väl utförd gärning Finlands svenska kultur till fromma".

Brobyggarpriset

Brobyggarpriset på 10 000 euro instiftades av SFV:s styrelse 2011 och tilldelas en person som ökat förståelsen och toleransen för det svenska i Finland. Priset alternerar med Christoffer Grönholms pris och delas ut jämna år.

Christoffer Grönholms pris

Christoffer Grönholms pris på 10 000 euro instiftades av SFV:s styrelse 2012, och delas ut som ett kulturpris till en lärare som undervisar i svenska i en finskspråkig läroinrättning. Priset alternerar med Brobyggarpriset och delas ut udda år.

Folkbildningsmedaljen

Folkbildningsmedaljen 

har sedan SFV:s 80-årsjubileum 1962 delats ut till en eldsjäl som spridit kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska.Till medaljen hör en prissumma på 2 500 euro.

Hagforsmedaljen 

har sedan SFV:s 100-årsjubileum 1982 delats ut som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland. Till medaljen hör en prissumma på 2 500 euro. Vem var Johan Fridolf Hagfors?

tidigare pris- och medaljmottagare


 

Innan du tipsar, kontrollera gärna listan över tidigare mottagare, så du inte tipsar om någon som redan premierats.


Svensklärarprisen

Varje år delar SFV ut fem svensklärarpris till i finska utbildningsenheter verksamma lärare, som

  • inspirerat och motiverat sina elever eller studerande till studier i svenska,
  • ökat kunskapen om och intresse för de nordiska länderna, nordisk gemenskap och samarbete, och/eller
  • främjat samarbete mellan svensklärare inom olika gemenskapsformer och nätverk för att främja utvecklandet av undervisning, läromaterial, utbildning eller fortbildning.

Prissumman är 5 000 euro. Svensklärarna i Finland r.f. nominerar till Svensklärarprisen.

tidigare mottagare


Pris och stipendier som ges ut i samarbete med andra aktörer

Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset 

Priset bildades år 1990 då SFV:s Topeliuspris och Finlands Svenska Publicistförbunds publicistpris slogs ihop till Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset. Priset på 7 500 euro delas ut ”för en aktiv pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess”.

Endast SFV-medlemmarna och Publicistförbundets medlemmar kan ge förslag på kandidater. Nomineringen pågår vanligtvis i november och en bit in i december. Prismottagaren utses av en prisnämnd med representanter från SFV och Publicistförbundet. Prisnämndens medlemmar får inte själva nominera kandidater. Prismottagaren offentliggörs och Topeliuspriset delas ut påföljande januari.

tidigare prismottagare


Fredrika Runeberg-stipendiet

Fredrika Runeberg-stipendiet är ett pris på 10 000 euro, som årligen delas ut till en eller flera personer i Svenskfinland som - enligt prisstatuterna - utfört ”en samhällsmoderlig gärning”. Stipendiet delas ut ur Fredrika Runebergs stipendiefond, som instiftades år 1986 av fil.dr Karin Allardt Ekelund. Fonden förvaltas inom Svenska kulturfonden, och dess syfte är att hugfästa minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

Fredrika var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. I sina skrifter tog hon ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete. Samtiden kände ändå Fredrika Runeberg främst som nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hustru och som en gästfri värdinna.

Stipendiet utdelas årligen den 2 september i makarna Runebergs hem i Borgå.

I stipendiekommittén ingår representanter för:

  • Finlands svenska Marthaförbund
  • Svenska folkskolans vänner
  • Svenska kulturfonden
  • Svenska Kvinnoförbundet

Tidigare stipendiemottagare