72132.jpg

SFV är på rätt väg

13.02.2020 kl. 10:27
Många berättade att SFV upplevs som mer relevant och i tiden efter de förändringar som gjorts, och det är vi glada för. Alla tankar och åsikter som kom fram kommer vi framöver att beakta i SFV:s kommunikation och arbete, skriver SFV:s kanslichef Johan Aura, och syftar på den intressentundersökning SFV lät göra hösten 2019.

 

I slutet av år 2019 genomförde vi en så kallad intressentundersökning i form av djupintervjuer med samhällspåverkare inom utbildningssektorn, politiken, kulturen och den fria bildningen. Syftet var att få information om hur SFV:s förnyade bidragsprocess tagits emot, men också om hur SFV i allmänhet upplevs. Svarsprocenten var hög, och vi fick många intressanta synpunkter och mycket värdefull information med tanke på framtiden.

SFV fick genomgående beröm för den fortlöpande ansökningstiden och SFV:s forskningsbaserade tillvägagångssätt gällande bidragsverksamheten. Likaså ansåg de intervjuade att det var bra att det finns en levande människa på SFV som man kan diskutera projektidéer med innan ansökan görs. Och även om vi innan förnyelsen hade små farhågor om att vårt ansökningsformulär eventuellt kommer att upplevas som för svårt, var det många svarande som tvärtom tyckte att det var givande: Tack vare problematiseringen blir ansökan nu betydligt mer välbeskriven och fokuserad. Förbättringar önskades främst gällande kommunikationen kring allt det nya – att det med tanke på ansökningarna skulle bli ännu tydligare vad SFV önskar åstadkomma med sin bidragsverksamhet.

När det gällde kommande fokusområden för SFV:s bidragsverksamhet lyfte de svarande upp bland annat frågor som det svenska språkets framtid, och integrering på svenska i Finland. Även den regionala distributionen av satsningar, samt språköarnas betydelse diskuterades aktivt.

Många berättade att SFV upplevs som mer relevant och i tiden efter de förändringar som gjorts, och det är vi glada för. Alla tankar och åsikter som kom fram kommer vi framöver att beakta i SFV:s kommunikation och arbete. Vi kommer ännu tydligare att kommunicera vad SFV gör, varför vi gör det, och vad resultatet blir.


Johan Auras ledare i SFV-magasinet 1/20 som utkommer mot slutet av vecka 8.