86739.jpg

Principen om ansvarsfulla placeringar styr SFV:s investeringar

10.02.2022 kl. 09:28
SFV har en förpliktelse till sina medlemmar och till sina syften att så bra som möjligt förvalta det kapital som donerats och förvärvats längs med åren. Men investeringar kan idag inte enbart göras med hög avkastning för ögonen – nu tar man även ansvarsfullhet och hållbarhet i beaktande.

Man kan gott hävda att SFV alltid placerat ansvars­fullt. För en förening som SFV är det förstås inte lämpligt att placera i dubiösa företags aktier, eller att syssla med rena börsspekulationer.

– Men dagens placeringsverklighet handlar även om instrument som inte alltid är så lätta att överblicka, till exempel aktiefonder med varierande innehåll, berättar Magdalena Lönnroth, som sitter i SFV:s kapitalförvaltningsråd, och som arbetar med ansvarsfulla placeringar på Kyrkans pensions­fond.

Enligt Lönnroth handlar ansvarsfull placering om att ta in etik och hållbarhet som viktiga aspekter då man väljer placeringsobjekt.

– Förutom att man strävar till att säker­ställa en bra avkastning, kontrollerar man alltså också placeringsriskerna, genom att ta med de så kallade ESG-aspekterna.

Förkortningen ESG (Environmental, Social and Governance) blev aktuell år 2021 då Europeiska unionen började debattera hållbar finansiering och marknadstransparens inom ramen för European Green Deal. EU:s hållbarhetsrapporeringsdirektiv CSRD förpliktigar från år 2024 alla börslistade och större företag att rapportera enligt nya standarder. 

– Kort och gott handlar ESG om att granska alla placeringar med utgångspunkt i miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed, och på så sätt bygga en bättre insikt i hur ett bolag och dess verksamhet styrs på ett hållbart sätt.

SFV fick godkänt.

Nordea Private Banking gjorde på SFV:s uppdrag hösten 2021 en placeringsanalys där även ESG fanns med som en komponent. Analysens ESG-del baserade sig på ESG-kriterier från tre oberoende parter som hör till de ledande leverantörerna av ESG-data.

– SFV fick klart godkänt, berättar Magdalena Lönnroth. Vår rating är AA (AAA är bäst, CCC sämst), vilket placerar oss tio procent högre än jämförelse­­indexet. Det betyder att SFV:s placeringsportfölj har en klar övervikt i bolag med ratingen AAA. Placeringarna i bolag med lägre rating är mycket få.

SFV gör inte heller direkta placeringar i bolag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen eller annat krigsmaterial, vuxen­underhållning, hasardspel, alkohol eller tobaksprodukter, vilket syns tydligt i resultaten jämfört med jämförelse­indexet.

– I placeringsanalysen ingick också en separat klimatanalys. Placerings­portföljens koldioxidavtryck är i linje med jämförelseindexet, och det är värt att notera att hälften av portföljens ut­-släpp kommer från aktieinnehaven i UPM och Fortum. Båda bolagen är ändå aktiva i klimatfrågor och deras koldioxid­avtryck ligger i linje med klimatavtalet från Paris.